Predstavitev naših smeri
  

 

Program podiplomske študijske usmeritve Ekonomija je pripravljen v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije in je del novih študijskih programov EPF, ki so oblikovani po načelu 3+2; po treh letih študija na prvi stopnji študenti pridobijo univerzitetno izobrazbo, po dveh letih študija na drugi stopnji pa magistraturo. Podiplomska usmeritev Ekonomija tako predstavlja zaključen drugostopenjski študij, ki naj bi ga večina študentov vpisovala po dokončanem prvostopenjskem študiju.

 
Usmeritev se navezuje na prvostopenjski program EPF in skupaj z njim predstavlja zaokrožen petletni študij, ki daje naziv magistra. Tako se podiplomska usmeritev Ekonomija navezuje na prvostopenjsko smer, hkrati pa je drugostopenjska usmeritev sestavljena tako, da omogoča vstop v podiplomski študij tudi tistim študentom, ki so končali prvostopenjski študij na drugih prvostopenjskih usmeritvah EPF in na drugih fakultetah v Sloveniji in zunaj nje, ki so študijske programe prilagodile smernicam Bolonjske deklaracije.

  

Podiplomska študijska usmeritev Ekonomija omogoča visoko stopnjo horizontalne in vertikalne prehodnosti. Poleg tega pa s sistemom izbirnih predmetov in možnostjo študija v angleškem jeziku zagotavlja študentom veliko izbirnost študijskih vsebin in fleksibilno organizacijo študija.

  

Predmetnik podiplomske študijske usmeritve Ekonomija je nastal na podlagi mednarodnih izkušenj, saj sledi podobnim programom, ki se izvajajo zlasti v Evropi, in na podlagi znanja na EPF, ki ima dolgoletne izkušnje z raziskovanjem in poučevanjem na področju ekonomskih ved. Usmeritev Ekonomija tako nudi najvišjo raven bazičnega ekonomskega znanja, hkrati pa ponuja študentom tista posebna ekonomska znanja, ki so po eni strani najtesneje povezana s splošnim ekonomskim znanjem na zahtevnejših ravneh, po drugi strani pa so aplikacija splošnega ekonomskega znanja. Struktura predmetnika je tesno povezana z raziskovalnim delom učiteljev na smeri Ekonomija.
 
Na teh podlagah so izoblikovani tudi cilji podiplomske usmeritve Ekonomija. Na usmeritvi Ekonomija naj bi usposobili strokovnjake,
- ki so sposobni nadaljevati akademski tip izobraževanja na doktorskih programih, ki zahtevajo temeljito ekonomsko predznanje, in
- ki imajo visoko raven profesionalnega znanja, potrebnega za vodstvena dela v javni upravi, podjetjih in izobraževalnih organizacijah, za dela na najvišji in tudi srednji vodstveni ravni v javnih zavodih, javnih podjetjih in javni upravi ter na vseh tistih delih, pri katerih se zahteva visoka raven znanja s področja optimalnega upravljanja sistemov.
 
Tako raven usposobljenosti bodo slušatelji dosegli z nadaljevalnim študijem temeljnih ekonomskih predmetov in s študijem vseh glavnih metodoloških predmetov, ki jih potrebuje ekonomist pri svojem delu. Z izbiro smernih predmetov pa bodo lahko poglobili svoje znanje in ga razširili na področja, ki jim omogočajo doseganje posameznega od dveh zgoraj navedenih ciljev te podiplomske usmeritve. Usmeritev Ekonomija tako daje znanje, ki ga potrebuje ekonomist za analizo in obravnavo narodnogospodarskih problemov, kot tudi problemov v poslovanju podjetij, zlasti na strateški ravni. Metodološki predmeti zagotavljajo, da bo diplomant smeri Ekonomija vrhunski analitik, ki bo lahko našel delo bodisi v podjetniškem sektorju bodisi v javnem sektorju in državni upravi.
 
Splošne kompetence podiplomske študijske usmeritve Ekonomija so predvsem v razvijanju sposobnosti kakovostne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter v obvladovanju metod in postopkov, ki so potrebni za raziskovalno delo, kritično presojo in za odločanje. Poseben poudarek je tudi na razvijanju avtonomnosti pri delu. Diplomant bo sposoben ustvarjati raziskovalne skupine ali vsaj sodelovati v njih, ali pa izoblikovati in voditi poslovodne ekipe tudi v največjih podjetjih ne glede na sektor delovanja. S študijem bo pridobil tudi sposobnost komuniciranja z mednarodnimi partnerji, in sicer ne glede na to, ali gre za raziskovalce ali managerje.
 
Z vidika predmetno-specifičnih kompetenc velja izpostaviti velik poudarek na pridobivanju najnovejših metodoloških znanj. Eden od ciljev usmeritve je ne le ustvarjanje diplomanta z znanji za sodobno analizo, pač pa tudi diplomanta, ki je sposoben kritično presojati te metode in jih razvijati, zlasti v okviru doktorskega študija.
 
Temeljni predmeti programa nudijo tudi znanja o zgodovini stroke, kar je zelo pomembno za razumevanje in presojanje potenciala sodobne stroke za analizo in reševanje gospodarskih vprašanj. Zlasti predmeti s področja mikroekonomije in makroekonomije omogočajo poglabljanje znanj o strukturi ekonomske vede in o razumevanju njene razvojne poti.

 

Na usmeritvi Ekonomija dobijo diplomanti v okviru osnovnih predmetov predvsem spretnosti in veščine za analizo splošnih gospodarskih in poslovnih izzivov, zlasti pa za reševanje makroekonomskih problemov. Izbirni predmeti na drugi strani omogočajo reševanje bodisi podjetniških problemov kot poslovni ekonomist bodisi reševanje sektorskih vprašanj, zlasti v javnem segmentu gospodarstva.
  

Študijski program je podrobno predstavljen v predmetniku.​​  
  
  


 
(c) 2010 PIR